La mandíbula es un os que està articulat al crani, quedant en una posició suspesa que es mantinguda per la musculatura masticatòria.
Tots els músculs del cos humà estan en equilibri. Un funcionament inadequat d’algun múscul produeix una adaptació compensatòria d’altres músculs.
Així és com alteracions en la postura poden produir alteracions en la posició de la mandíbula i al contrari, alteracions de la posició de la mandíbula poden produir alteracions en l’equilibri músculo-postural de la resta del cos.
Per aquest motiu és important una correcte posició de la mandíbula i un correcte funcionament de l’articulació temporo-mandibular, que és l’articulació que uneix la mandíbula amb la resta del cos.
D’aquesta manera es poden prevenir problemes posteriors com dolors al cap, dolors cervicals o molesties musculars.